Privacy Policy


1. Privacy statement voor sollicitanten

KPN onderkent het belang van uw privacy en verwerkt daarom de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt op een deugdelijke manier. Op deze pagina lees je het privacy statement dat wij hanteren voor sollicitanten (1.1 t/m 1.10) en het privacy statement voor medewerkers (2.1 t/m 2.8).

1. 1 Wie is verantwoordelijk?

Wanneer u gegevens met ons deelt omdat u geïnteresseerd bent om te werken bij KPN, is KPN B.V., Wilhelminakade 123 te Rotterdam de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

1. 2 Voor wie geldt dit statement?

Dit privacy statement is van toepassing op de persoonsgegevens van sollicitanten en potentiële kandidaten die in het wervingsproces van KPN worden verwerkt. Dit is inclusief de bezoekers van de website jobs.kpn.com. Zij is niet van toepassing op persoonsgegevens van onze medewerkers, partners, klanten noch op persoonsgegevens die KPN voor andere doeleinden verzamelt.

1.3 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Als een van onze recruiters u benadert of u solliciteert op een van onze vacatures via onze website, dan nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze administratie. Wij gebruiken uw gegevens tijdens het recruitmentproces op basis van een gerechtvaardigd belang of toestemming voor de onderstaande doelen:

 • Werving en selectie van geschikte kandidaten. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u te kunnen onderhouden en om te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande functie of opdrachten. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie of de opdracht, dan maakt een (e)-assessment of psychologische keuring onderdeel uit van de beoordeling.
 • Verbetering van ons wervingsproces. Uw persoonsgegevens worden gedurende het wervingsproces door ons verwerkt zodat wij het proces efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens of gepseudonimiseerde gegevens om ons wervingsproces te verbeteren.
 • Bescherming van eigendommen en imago van KPN. Risico’s op het gebied van beveiliging en integriteit kunnen leiden tot persoonlijke en zakelijke schade en afbreuk doen aan ons imago. We nemen daarom verschillende maatregelen om onze eigendommen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Zo gebruiken wij persoonsgegevens om te weten wie er in onze panden aanwezig is, passen wij camerabeveiliging toe op onze locaties en screenen wij alle medewerkers voordat deze in dienst komen bij KPN.
 • HR management. Ook gebruiken wij uw gegevens voor statistisch onderzoek en het verbeteren van onze diensten. Voorbeelden hiervan zijn het monitoren hoe diversiteit binnen het recruitment wordt toegepast en analyses van de impact van de gevoerde HR-strategie. Indien gegevens voor deze doeleinde gebruikt worden zullen wij uw gegevens pseudonimiseren, zodat de resultaten en adviezen niet meer te herleiden zijn tot een individueel persoon.
 • Kandidaten informeren over andere mogelijkheden binnen KPN. Alleen wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, slaan wij uw gegevens die u met KPN heeft gedeeld na afloop van de wervingsprocedure op in ons systeem. Met als doel u in de toekomst te kunnen informeren over andere beschikbare en passende functies. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

1.4 Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden, zoals beoogd leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling, en/of gesprekspartners indien u voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. Uw informatie wordt als vertrouwelijk behandeld. Wanneer dat voor de functie vereist is, verstrekken wij persoonsgegevens aan derden die ons helpen bij de beoordeling of u geschikt bent voor de functie:

a. (assessment of screening)bureaus; b. de psycholoog of degene die is belast met het assessment als de sollicitant een psychologische keuring of een assessment krijgt en alleen als dat nodig is voor de keuring of het assessment; c. anderen als dat nodig is in het kader van een antecedentenonderzoek. Zie ook punt 2.4.

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, u kunt er van uit gaan dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat deze conform wet- en regelgeving verwerkt worden. Uw gegevens worden niet doorverkocht.

1.5 Welke gegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn onder andere uw naam, adres, geslacht, contactgegevens, curriculum vitae, genoten opleidingen en eventuele testresultaten. Naast de door u aangeleverde persoonsgegevens kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken die zijn aangeleverd door derden, zoals wervings-, assessments of screeningbureaus, door u opgegeven referenties en voormalige werkgevers. Tijdens het zoeken naar geschikte kandidaten kunnen wij openbare bronnen zoals zoekmachines en gedeelten van social media die niet privé zijn raadplegen en gebruiken om geschikte kandidaten te benaderen. Bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, gezondheid, vakbondslidmaatschap, politieke of religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid evenals andere categorieën die door de wet worden onderkend verwerken wij niet.

De verschillende persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zoals deze binnen Nederland geldt verwerkt worden.

1.6 Onvolledige/onjuiste informatie

Wij wijzen u erop dat u niet verplicht bent om alle door ons gevraagde informatie te verstrekken, maar dat uw kandidatuur voor een vacature waarop u solliciteert mogelijk niet meegenomen wordt in de wervingsprocedure omdat ons niet alle gevraagde informatie ter beschikking is gesteld. Wij gaan er van uit dat u ons naar eer en geweten voorziet van juiste en volledige informatie en geen relevante informatie weglaat. Het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige informatie kan ertoe leiden dat u niet in aanmerking komt de positie waarop u solliciteert in te vullen.

1.7 Wat doen wij bij een screening/aanstellingsonderzoek?

Op het moment dat uw het aanstellingsaanbod van KPN accepteert. Worden de gegevens die u met ons heeft gedeeld gebruikt voor het uitvoeren van een screening. Dit noemen wij een aanstellingsonderzoek. Een standaard aanstellingonderzoek wordt uitgevoerd door KPN recruitment of externe werving of screeningsbureaus en bestaat uit:

 • identiteitscontrole, door het overleggen van een kopie identiteitsbewijs;
 • controle van behaalde diploma(‘s);
 • aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • eigen verklaring medewerker, waarin u verklaart of u eerder voor KPN heeft gewerkt en of u de gedurende de afgelopen 5 jaar in aanraking met politie bent geweest;
 • controle arbeidsverleden van de laatste vijf jaar op basis van uw cv;
 • check of uw gegevens zijn opgenomen in ontslagbestand of in het security-registratiesysteem van KPN;

Indien u niet wilt meewerken aan het aanstellingsonderzoek of wanneer er op basis van het onderzoek een negatief advies wordt gegeven kunt u niet bij KPN in diensttreden. Op dat moment komt het aanstellingsaanbod te vervallen en worden uw gegevens verwijderd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens worden zo lang bewaard als noodzakelijk is om het wervingsproces af te ronden en om de gegevens om te zetten naar statische informatie voor analyseren en verbeteren van ons wervingsproces.

Indien KPN besluit u een aanbod te doen en u ons aanbod aanvaardt, zullen alle relevante persoonsgegevens die werden verzameld tijdens het wervingsproces deel uitmaken van uw personeelsdossier. Deze persoonsgegevens zullen worden bewaard in overeenstemming met de specifieke vereisten die gelden.

Als wij u geen aanbod doen, zullen wij uw persoonsgegevens binnen vier weken na beëindiging van het wervingsproces verwijderen, dan wel een minimale gepseudonimiseerde set aan persoonsgegevens van u bewaren om analyses uit te voeren en om uw sollicitatie-activiteit bij ons te registeren (maximaal 1 jaar).

1.8 Hoe verzamelen we je gegevens?

Afhankelijk van je arbeidsrelatie, direct bij KPN in dienst of als een externe medewerker, leveren jij en/of je leverancier persoonsgegevens tijdens de indiensttreding (“onboarding”) aan. Onze ervaring is dat hoe meer je zelf kunt doen, hoe minder fouten er gemaakt worden.

We willen je indiensttreding graag foutloos, snel én veilig laten verlopen. De KPN Onboarding app helpt je hierbij. Als je deze wilt gebruiken, dan doorloop je enkele stappen. In twee minuten is je onboarding gepiept. Allereerst ontvang je van ons een QR-code. Als je deze met de app scant weet de app welke gegevens jij wel, maar vooral ook niet met KPN hoeft te delen voor jouw indienstreding. Denk aan je persoonsgegevens, kopie ID bewijs, BSN, pasfoto, controlefoto, maar ook je keuze voor je roepnaam en/of achternaam van je partner. Alles wat je bij andere bedrijven nog per post of e-mail moet doen. En dat is minder veilig én foutgevoelig.

De KPN Onboarding app haalt deze gegevens van je ID bewijs af. Vervolgens kun je deze aanvullen.

Houdersverificatie

En om er zeker van te zijn dat de gebruiker van de app ook de houder van het ID-bewijs is, controleren we dat met een selfie. Dat werkt als volgt. De app heeft je pasfoto van je ID-bewijs gehaald. Vervolgens maak je een met de app een foto van je gezicht (selfie). Deze gebruiken we om te valideren of jij de houder bent. Dat doen we met behulp van Microsoft Azure Face Verificatie. Deze service is ontworpen om de vraag te beantwoorden: zijn deze twee foto’s van dezelfde persoon? Om dit te controleren worden je pasfoto en selfie beiden

versleuteld. Microsoft Azure Face Verificatie vergelijkt deze twee versleutelde foto’s en geeft KPN een matchscore. Als de score hoog genoeg, kun je met de app door naar de volgende stap: alle gegevens controleren en verzenden. Alle informatie is dan uit de app verwijderden is veilig naar KPN gestuurd. Er worden dus geen afbeeldingen of andere gegevens in de app of bij Microsoft opgeslagen, noch openbaar gemaakt of gebruikt voor een ander doel dan deze éénmalige verificatie. De selfie-foto wordt nog tijdelijk 7 dagen bij KPN bewaard om steekproefsgewijs een menselijke controle te doen van de selfie en de pasfoto. Na 7 dagen wordt hij automatisch definitief vernietigd. Je pasfoto van de ID-bewijs is de enige foto die KPN dan heeft, en wordt conform KPN security beleid op de KPN Company Card gezet, zodat je je daarmee kunt legitimeren. Dat is allemaal uitvoerig getest en juist bevonden, volgens onze KPN Security Policy. En geloof ons maar, die is streng.

1.9 Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u het recht KPN te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens,
 • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan u of aan een derde.

Indien uw gebruik wil maken van uw rechten, kun u een verzoek indienen via privacyofficer@kpn.com. Binnen een maand nadat KPN een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten ontvangen, zal KPN u informeren. Daarbij zal KPN aangeven of en hoe aan het verzoek gevolg gegeven zal worden en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan KPN de reactietermijn van een maand verlengen. KPN zal in dat geval binnen één maand kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor werving of beoordeling van geschikte kandidaten dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop KPN uw persoonsgegevens gebruikt of uw rechten toepast dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). U kunt uw klacht delen via de website van de AP.

1.10 Contact

Heeft u vragen over dit privacy statement of over het wervingsproces bij KPN dan kunt u contact opnemen met uw recruiter via kpn-recruitment@kpn.com. Wilt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van KPN, neem dan contact op met dhr. J. Jongenelen via privacyofficer@kpn.com.

2. Privacy statement voor medewerkers

Inleiding

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. KPN B.V. (hierna te noemen KPN) is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van zijn medewerkers. KPN respecteert de privacy van zijn medewerkers en verwerkt alleen hun persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

Dit privacystatement gaat over de verwerkingen die worden verricht door of voor KPN als werkgever. Ook als de verwerkingen gebeurt door derden is KPN verantwoordelijk.

Dit statement heeft tot doel aan te geven hoe KPN omgaat met de persoonsgegevens van medewerkers.

2.1 Voor wie geldt dit privacystatement?

Voor alle medewerkers in dienst van KPN (EP), voor alle externe medewerkers (zowel Overig Personeel, als Ander Personeel als Uitzend Personeel) en voor alle ex-medewerkers.

2.2 Waarom gebruiken wij jouw gegevens?

In de AVG is vastgelegd dat je als werkgever altijd een rechtsgrond (ook wel een juridische reden) moet hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Bij KPN zijn dit de rechtsgronden voor het verwerken van gegevens:

 • de uitvoering van de (arbeids)overeenkomst
 • voldoen aan de wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • toestemming

Uitvoering (arbeids-)overeenkomst
KPN verwerkt persoonsgegevens om de arbeidsovereenkomst uit te voeren. Denk hier bijvoorbeeld aan het betalen van het salaris.

Voldoen aan wettelijke plicht
In een groot deel van de gevallen verwerkt KPN persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht die op KPN rust. Een voorbeeld hiervan is het bijhouden van het Burgerservicenummer voor de aangifte inkomstenbelasting voor EP.

Gerechtvaardigd belang
KPN mag in gevallen waarbij wij een gerechtvaardigd belang hebben jouw persoonsgegevens gebruiken voor het realiseren van een aantal doelen genoemd onder punt 2.4 van dit statement. Wij moeten dan vooraf hebben getoetst dat ons belang zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het beschermen van onze eigendommen door cameratoezicht, het coachen van klantenservice medewerkers op basis van telefoonopnames, uitvoeren van reisberekeningen conform ons sociaal plan en het onderzoeken van integriteit van onze medewerkers in specifieke situaties.

Toestemming
Soms vragen we vooraf toestemming om jouw gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld of jij het goed vindt dat jouw foto wordt geplaatst op TEAMKPN. Een toestemming kan je altijd zelf weer intrekken.

2.3 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Binnen de arbeidsrelatie verwerkt KPN diverse persoonsgegevens van jou, zoals:

 • Voor de personeelsadministratie, zoals: NAW-gegevens, contactgegevens, (e-mail en telefoonnummer), geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, geslacht, partnergegevens, foto, kopie identiteitsbewijs, kopie Verklaring Omtrent Gedrag, BSN-nummer, medewerkerscode en ruisnaam, jouw functie, gegevens over de beoordeling, lidmaatschap van OR en eventuele nevenactiviteiten en alle correspondentie met jou
 • Voor de salarisadministratie, zoals: bankrekeningnummer, salaris, schaal, gegevens over de variabele beloning/bonus, pensioengegevens, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen, gegevens voor belasting en premies, afstand woon-werk, reiskostenvergoeding, lease-auto gegevens, personeelskorting, declaraties, betaling vakbondsbijdrage, bijdrage PvKPN en inzet cao-budget;
 • De bedrijfsnaam, KvK-nummer en btw-nummer wanneer je door KPN wordt ingehuurd
 • Gegevens over het gebruik van de bedrijfsmiddelen die KPN beschikbaar stelt voor het uitoefenen van je functie, zoals het verbruik van data en belminuten
 • Gegevens t.b.v. de registratie van de bedrijfsmiddelen die KPN beschikbaar stelt voor het uitoefenen van je functie, zoals het type en serienummer van een telefoon of laptop
 • Gegevens over je persoonlijke ontwikkeling zoals kopieën van diploma’s of certificaten van gevolgde opleidingen, resultaten uit KPN Academy, inzet van je inzetbaarheidsbudget
 • Gegevens over arbo en verzuim, zoals registratie van het verzuim, aanmelden arbodienst, verklaring arbeidsongeschiktheidsverleden
 • GPS-gegevens van KPN bedrijfsauto’s die worden gebruikt door monteurs. Zie ook punt 2.4
 • Het met behulp van postcode/huisnummers berekenen van reistijden en -afstanden van en naar KPN kantoren en de impact bij een locatiesluiting of -wijziging.
 • Audio,- of beeldopname die (periodiek) worden gemaakt van medewerkers met (direct) klantcontact

2.4 Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

KPN verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst die KPN met jou heeft gesloten. Jouw gegevens worden voor verschillende doelen in verschillende systemen opgeslagen zoals in de personeelsadministratie, verzuimregistratie en salarisadministratie.

KPN verwerkt jouw persoonsgegevens voor deze doelen:

 • Het leggen en onderhouden van zakelijk contact per post, telefonisch, per e-mail
 • Het voeren van een juiste personeelsadministratie en loonadministratie
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever, op grond van de arbeidsrelatie, zoals het betalen van het salaris, rondom verzuim en re-integratie, het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, belastingbetaling, met het oog op het kunnen aanvragen en verkrijgen van eventuele uitkeringen en het zorgen voor deelname aan een pensioenregeling en/of het afsluiten van verzekeringen.
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst, de cao en het Sociaal Plan
 • Invulling geven aan bedrijfsregelingen zoals bijvoorbeeld de personeelskortingsregeling en vergoedingsregelingen
 • De deelname aan benchmarks om het HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden van KPN te toetsen in de markt, gebaseerd op, zoveel mogelijk, geanonimiseerde data
 • Het berekenen van mogelijke reistijden en -afstanden naar KPN locaties en klantbezoeken.
 • Het uitvoeren van onderzoeken en het maken van rapportages en analyses om de HR-strategie en het beleid op te stellen, uit te voeren, te monitoren en indien nodig bij te stellen.
 • Het verwerken van de door jou opgegeven gegevens bij jouw interne sollicitaties
 • In-employment screening, bij doorgroei naar pao-functies; Hierbij moet gedacht worden aan zaken als: controle legitimatie, uittreksel GBA, verklaring omtrent gedrag (VOG) e.d. Voorafgaand aan een eventuele screening wordt de medewerker geïnformeerd via een brochure van het screeningsbureau welke zaken er precies worden gecontroleerd.
 • De toegangsverlening tot systemen, terreinen en gebouwen van KPN ter waarborging van jouw veiligheid en die van andere personen en goederen
 • Het leveren van data op geaggregeerd niveau over het inzicht in gebruik en bezettingsgraden van de panden door het gebruik van data van de paslezers
 • De gebruikmaking van de bedrijfsmiddelen van KPN, zoals een laptop en mobiele telefoon
 • Als gevolg van een security melding kunnen gegevens gedeeld worden met KPN Security. Dit betreft gegevens t.a.v. het gebruik van bedrijfsmiddelen, zoals een laptop, mobiele telefoon, lease-auto, tankpas en NS businesscard .
 • Het informeren over ontwikkelingen binnen KPN
 • Het beheren van werkvoorraden, verdeling van het werk, personeelsbezetting, urenverantwoording en doorbelasting van gewerkte uren aan klanten
 • Het optimaliseren van de werkroosters en planning van bepaalde groepen medewerkers zoals bijvoorbeeld de monteurs. Voor het gebruik van de GPS data t.b.v. monteurs zijn de gedragsregels vastgelegd in de GPS gedragscode
 • Voor jouw coaching en ontwikkeling en voor de besturing van de kwaliteit van de dienstverlening. Voor de telefonische ingangen is dit vastgelegd in de KPN Regels voor Meten, monitoren en meeluisteren.

2.5 Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Conform de AVG bewaart KPN jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld en/of verwerkt. Wanneer persoonsgegevens voor de genoemde doelen niet meer relevant zijn, verwijdert KPN deze.

Gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn, bewaart KPN tot 7 jaar nadat je uit dienst bent, conform de wettelijke bewaartermijn.

Loonbelastingverklaringen en een kopie van een identiteitsbewijs bewaart KPN tot 5 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst, conform de Wet op de loonbelasting 1964.

Voor meer informatie over specifieke bewaartermijnen zie het document Bewaartermijnenlijst HR.

2.6 Met wie delen wij persoonsgegevens?

KPN verstrekt jouw persoonsgegevens aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden, zoals leidinggevenden en de medewerkers van HR, Finance en Security. Jouw gegevens worden alleen met deze medewerkers gedeeld als dit noodzakelijk is voor de functie of werkzaamheden. Zo heeft een leidinggevende bijvoorbeeld alleen inzage in de personeelsdossiers van het eigen aandachtsgebied.

KPN deelt gegevens met andere partijen wanneer dat noodzakelijk is, voor het leveren van een dienst in opdracht van KPN of omdat dit verplicht is vanuit de wet. Als deze derden bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, dan heeft KPN afspraken gemaakt hoe deze gegevens gebruikt mogen worden en op welke manier deze beveiligd zijn en met welke bewaartermijn. Ook als KPN met een partij werkt van buiten de Europese Economische Ruimte, maken we duidelijke afspraken om te zorgen voor de bescherming van jouw gegevens. In zulke gevallen zijn er zogenaamde standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. KPN deelt gegevens met de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers:

 • externe salarisadministrateur Oracle
 • externe beveiligingsdiensten
 • accountants
 • (verzuim)verzekeraars
 • pensioenuitvoerder TKP
 • de Belastingdienst
 • het UWV
 • wervingsbureaus (enkel op verzoek van de betreffende medewerker)
 • KPN academy en achterliggende opleiders
 • leveranciers van werkplekdiensten of HR systemen (zoals bijvoorbeeld Beeline, Match!)
 • arbodienst en achterliggende leveranciers
 • onderzoeksbureaus voor uitvoeren van benchmarks
 • vervoersmaatschappijen zoals de Nederlandse Spoorwegen
 • leasemaatschappijen voor het leveren van bedrijfsauto’s

2.7 Wat zijn jouw rechten op grond van de AVG?

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten over jouw persoonsgegevens:

 • het recht op inzage en kopie
 • het recht op rectificatie
 • het recht om vergeten te worden (gegevenswissing)
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien je gebruik wil maken van bovenstaande rechten, kun je een verzoek indienen bij jouw HR adviseur.

2.8 Wat doe je bij vragen of als je een klacht hebt over je privacy?

Het kan zijn dat je, vragen hebt over de wijze waarop KPN persoonsgegevens verwerkt, ondanks de zorgvuldige aanpak.

 • Als je vragen hebt, neem dan contact op met je HR adviseur of je leidinggevende.
 • Wanneer je vragen hebt over regelingen die getoetst zijn door de ondernemingsraad dan kan je ook bij je OR terecht.
 • Mocht je een klacht hebben, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van KPN. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: privacyofficer@kpn.com.
 • KPN kent een klachtencommissie. Ook daar kun je terecht met je klacht (https://teamkpn.kpnnet.org/group/documents/groep-human-resources/kpn-regels).
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Je kan je klacht indienen via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Versie 4, laatste wijzigingen Privacy Statement Sollicitanten oktober 2020

laatste wijzigingen Privacy Statement Medewerkers mei 2021

Versie 5, laatste wijzigingen Privacy Statement Sollicitanten oktober 2020

laatste wijzigingen Privacy Statement Medewerkers april 2022

Versie 6, laatste wijzigingen Privacy Statement Sollicitanten oktober 2020

laatste wijzigingen Privacy Statement Medewerkers juli 2022